Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

10:35 09.05.2019


Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med § 7 i LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (Ålands författningssamling 7:2019) för Geta kommuns webbplats enligt nedan.

Vi strävar efter att www.geta.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Då hemsidan i framtiden förnyas med ny leverantör kommer tillgänglighetskraven successivt att uppfyllas.


Enligt Landskapslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Geta kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.


Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.geta.ax erbjuder vi därför alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-49300 eller genom att med e-post till info@gerta.ax beställa information som textfil.
Om man inte kan ta del av kallelser, enskilda beslut eller protokoll via den elektroniska anslagstavlan kan man likaså vända sig till kommunkansliet per telefon, besöka oss eller per e-post för att ta del av dessa. 


Kontakta tillsynsmyndigheten


Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.geta.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.

Maj

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat
 2. Byggnadstekniska sammanträder den 1.6.2020 kl: 19.00
 3. Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!
 4. Kommunstyrelsen protokoll 4/2020 publicerat för påseende
 5. Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020
 6. Information om kommunens behandling av personuppgifter
 7. Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

April

 1. Meddelande om stöd för ensamföretagare.
 2. Kommunstyrelsen sammanträder den 22.4.2020 kl 18.30

Mars

 1. Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset
 2. Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Februari

 1. VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

Januari

 1. Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

December

 1. Budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022
 2. Geta kommuns avgifter & taxor samt arvoden in individ- och familjeomsorgen år 2020

Juni

 1. Geta Gula Sidor 2019

Maj

 1. Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

November

 1. RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

Oktober

 1. Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

Maj

 1. Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

Februari

 1. Info Geta cancerfond

Januari

 1. Uthyrning av båtplatser Lökholmen

September

 1. Socialkansliets tjänstemäns besök i Geta

Maj

 1. Sotningsinfo
 2. Getabladet (info)