Ansvarig nämnd och förvaltning

 

Barnomsorg och Geta skola

Barnomsorg och skola administreras av skolnämnden. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden förbereder ärendena i samråd med skol- och daghemsföreståndare. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som läsårets tider, anställande av personal (förutom föreståndartjänsterna), undervisningsplan och ärenden som berör enskild elev eller daghemsbarn. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

 

SKOLNÄMND 2018 - 2019

 

Ordinarie

Ersättare

Göran Gottberg, Ordför.

Emilia Karlsson

Madeleine Mattfolk, vice ordför.

Camilla Andersson

Dan-Johan Dahlblom

Gun-Britt Lyngander

Carina Saether

Mats Sjöblom

Pia Småros-Berndtsson

Niklas Sundqvist

 

Högstadiet

Norra Ålands högstadiedistrikt är ett kommunalförbund som utgörs av förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Skoldirektören fungerar som föredragande och sekreterare i förbundsstyrelse och -fullmäktige. Getas ombud på förbundsfullmäktige enligt nedan.

Ordinarie

Ersättare

Göran Gottberg

Kjell Berndtsson

Camilla Andersson

Gerd Bergman

 

Kontakt

Skoldirektör
Cecilia Johansson

Tel. 018-431 225
Fax: 018-431 223
e-post

Adress:
Skolvägen 4
22410 Godby