Ansvarig nämnd och förvaltning

 

Barnomsorg och Geta skola

Barnomsorg och skola administreras av skolnämnden. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden förbereder ärendena i samråd med skol- och daghemsföreståndare. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som läsårets tider, anställande av personal (förutom föreståndartjänsterna), undervisningsplan och ärenden som berör enskild elev eller daghemsbarn. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Kommunen kommer att år 2018 verkställa en förvaltningsreform som innebär att kommunstyrelsen handhar de uppgifter som ankommer skolnämnden. Under en övergångsperiod 2016-17 är därför kommunstyrelsens ledamöter utsedda till skolnämnd.

 

SKOLNÄMND 2018 - 2018

 

Ordinarie

Ersättare

Göran Gottberg, Ordför.

Emilia Karlsson

Madeleine Mattfolk, vice ordför.

Camilla Andersson

Dan-Johan Dahlblom

Gun-Britt Lyngander

Carina Saether

Mats Sjöblom

Pia Småros-Berndtsson

Niklas Sundqvist

 

 

Högstadiet

Norra Ålands högstadiedistrikt är ett kommunalförbund som utgörs av förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Skoldirektören fungerar som föredragande och sekreterare i förbundsstyrelse och -fullmäktige. Getas ombud på förbundsfullmäktige enligt nedan.

Ordinarie

Ersättare

Göran Gottberg

Kjell Berndtsson

Camilla Andersson

Gerd Bergman

 

Kontakt

Skoldirektör
Cecilia Johansson

Tel. 018-431 225
Fax: 018-431 223
e-post

Adress:
Skolvägen 4
22410 Godby