Budget och bokslut

 

Geta kommun omsätter årligen knappt tre miljoner euro (drift ca 2,7, investeringar ca 0,2). Ungefär 90 procent av budgeten går till lagstadgade uppgifter. Sociala sektorn (exkl barnomsorg) står för cirka hälften, och skola och barnomsorg tillsmamans för runt 40 procent. På samma sätt står lönekostnaderna för nära hälften av totalbudgeten, och köptjänster för runt 40 procent. Bara enstaka procent av budgeten går till material och understöd med mera. Kommunledningen, med förvaltning och administration, inklusive lönkostnader, arvoden, köptjänster och material mm, står för bara några få procent av en liten kommuns sammanlagda kostnader.

Geta kommuns ekonomiska läge

Geta kommun redovisar för år 2012 ett alla tiders rekordresultat om drygt 304.000 euro, vilket var långt över budget. Detta främst till följd av större skatteintäkter än väntat. Även budget för år 2013 utgår från ett betryggande stort överskott. De senaste årens bokslut har varit positiva.

Den främsta orsaken till Getas tidigare ekonomiska problem har bestått i minskande och därav även åldrande befolkning. Mellan år 1910 och 2010 halverades befolkningen från drygt 1.000 till knappt 500 invånare, och andelen av befolkningen över 65 år uppgick tidvis till långt över 25 procent.

På motsvarande sätt har en av de viktigaste faktorerna bakom de senaste årens förbättrade ekonomiska läge bestått i den rekordartade befolkningstillväxten. Mellan 2008 och 2012 ökade befolkningen med hela tolv procent (från 443 till 495 invånare). Förändringen innebär en föryngring av befolkningen, och ett kraftigt tillskott i skatteintäkterna.

Även det sedan år 2008 nya landskapsandelssystemet har varit gynnsamt för Getas ekonomi, då det bättre beaktar befolkningsstruktur och -täthet och ger en mer rättvisande ersättning för de lagstadgade kostnader kommunen har beaktat den egna finansieringsförmåga med liten befolkning och svag skattekraft.

Ytterligare kan tilläggas att Getas ekonomi tyngts av en stor skuldbörda, främst för den år 2003 om- och tillbyggda skolan. Dessa skulder har dock amorterats bort under de senaste åren. Kommunen närmar sig nu i många ekonomiska och finansiella avseenden ett genomsnitt för åländska landskommuner.

Kommundirektörens bedömning är att Geta kommun har fått en ökad attraktivitet och står väl rustad för framtiden, men att fortsatt sparsamhet är nödvändig då kommunen befinner sig i ett sårbart läge.


Budgetbehandlingen

Budgeten är kommunens huvudsakliga styrande dokument. I december varje år fastslår kommunfullmäktige vad som skall förverkligas under det kommande året genom att anta budgeten på förslag från styrelsen. Innan budgetförslaget når fullmäktige har det behandlats av de olika nämnderna och i kommunstyrelsen.

Till höger finner du årets budget och det senaste bokslutet.

Inkomster

Kommunens huvudsakliga inkomster är skatteintäkter och landskapsandelar.

Kommunalskatteprocenten har de senaste åren sänkts i omgångar och uppgår i dag till 17,50 %, vilket motsvarar genomsnittet för Ålands landskommuner. Fastighetsskatten på byggnader för permanentboende avskaffades inför år 2009. Kommunens skatteintäkter täcker mindre än hälften av kommunens utgifter. Den främsta finansieringen kommer genom landskapsandelarna.

Landskapsandelarna fastställs av landskapsregeringen, bl.a. utifrån bosättningsstrukturgrupp och befolkningsantal. Andelarna finns till för att delvis finansiera lagstadgad verksamhet, och är proportionellt större i perifera, glesbefolkade och socioekonomiskt utsatta kommuner. Det finns olika typer av landskapsandelar:

  • Allmän landskapsandel
  • Landskapsandel för socialvården
  • Landskapsandel för grundskolan
  • Landskapsandel för bibliotek
  • Landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet
  • Komplettering av skatteinkomster

Genom att klicka här kommer du till finansavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Utgifter

Enligt kommunallagen skall kommunen ”handha de uppgifter som den åtagit sig med stöd av den kommunala självstyrelsen och som ålagts den genom lag”. Detta innebär att kommunen delvis har obligatoriska uppgifter att fullfölja som inte kan väljas bort, delvis kan kommunen självständigt besluta om att åta sig även icke lagstadgade uppgifter.

Lagstadgade uppgifter är t.ex. skola, socialvård, daghem och äldreomsorg. Vilka kommunens skyldigheter är inom dessa områden framkommer i speciallagstiftningen. Till de frivilliga uppgifterna hör bl.a. kulturverksamheten. 

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

 ¨

Bokslut 2016

Bokslut 2015

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2011

 

 

Kontakt

Kommundirektör


Tel. 018-49310
Fax: 018-49390
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta